Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców »

Biała lista podatników VAT

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. Mają znajdować się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowana.Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców:

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista podatników będzie zawierać przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG).

Na białej liście mają być zebrane rozproszone obecnie informacje. Kontrahenta będzie można wyszukać nie tylko po NIP-ie, lecz także po fragmencie nazwy czy nazwiska podmiotu.


Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Oprócz rachunków bankowych biała lista podatników VAT będzie zawierać:

firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

numer REGON, o ile został nadany;

numer PESEL, o ile podmiot posiada;

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne