Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Urząd Gminy Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy w Gorlicach. http://gmina.gorlice.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
telefon: +48183535762
fax: +48183535461
email: urzad@gmina.gorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Strona podmiotowa Urzędu Gminy Gorlice jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Gorlice informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.

Ułatwienia na stronie podmiotowej posiadają następujące ułatwienia:
- Zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowy słów w tekście.
- Zamieszczany tekst nie jest justowany do prawej
- Zastosowano nagłówki tekstu
- Ograniczono stosowania pisania kursywą
- Wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie + inny kolor niż tekst)
- Ograniczono stosowania tabel


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Gorlice

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-25;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Radosław Kozłowski

e-mail: dostepnosc@gmina.gorlice.pl

Telefon: 185346267

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy Gorlice znajduje się przy ul. 11 Listopada 2 w Gorlicach. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu przy ul. 11 Listopada 2